Latest Verapamil News

Cao huyết áp: Hướng điều trị mớI Chất ức chế men chuyển angiotensin (ACEI): captopril, lisinopril, ramipril... - Chất chẹn t...


Cao huyết áp: Hướng điều trị mớI
Chất ức chế men chuyển angiotensin (ACEI): captopril, lisinopril, ramipril… – Chất chẹn thụ thể angiotensin II (ARB): losartan, valsartan, candesartan… – Chất chẹn kênh calcium (CCB): nifedipin, amlodipin, verapamil, diltiazem… Trong khi các bảng …
Read more on Khoa Học Phổ Thông

Leave a Reply