Tôi có thể gây hại đến chức năng tình dục

Tôi có thể gây hại đến chức năng tình dục Trazodone tôi cũng như tất cả các thuốc chống trầm cảm khác đều làm t...


Tôi có thể gây hại đến chức năng tình dục
Trazodone tôi cũng như tất cả các thuốc chống trầm cảm khác đều làm tǎng nồng độ serotonin trong não, vì vậy không dùng phối hợp với nhóm thuốc chống trầm cảm ức chế MAO như isocarboxazid, phenelzine, tranylcypromine và procarbazine. Sự phối …
Read more on Dieutridau.com

Leave a Reply